Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΠΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το σύντομο, αρχικό ενημερωτικό σημείωμα προετοίμασε η Μ. Καρούτσου, δικηγόρος

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 27/5/2016 το π.δ με αριθμό 59/24.5.2016 σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας .
Από 1.6.2016 και εξής η εκτιμώμενη τιμή πρώτης προσφοράς για κάθε κατασχεμένο ακίνητο που θα αναγράφεται στην έκθεση κατάσχεσης από τον δικαστικό επιμελητή δεν θα είναι η αντικειμενική αξία του ακινήτου , αλλά θα προκύπτει ως εξής:
O δικαστικός επιμελητής , ο οποίος λαμβάνει σχετική εντολή από τον επισπεύδοντα δανειστή , θα προσλαμβάνει έναν εκτιμητή ακινήτων από τον ειδικό κατάλογο  (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών ) του Υπουργείου Οικονομικών . Ο πιστοποιημένος εκτιμητής ,  ο οποίος θα αμείβεται από τον επισπεύδοντα με ελεύθερη συμφωνία (το κόστος τελικά θα χρεώνεται στα έξοδα εκτέλεσης δηλ στον οφειλέτη ) , θα συντάσσει εγγράφως και θα παραδίδει στον δικαστικό επιμελητή την εκτίμησή του σχετικά με την εμπορική αξία του ακινήτου .
Η αξία αυτή θα αποτελεί την πρώτη προσφορά . Ο  πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει να προβαίνει στην ζητούμενη «εκτίμηση» της αξία του ακινήτου σύμφωνα με τα ευρωπαικά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα (δεν προσδιορίζονται ειδικότερα ούτε στο π.δ ούτε και στον Κώδικα Δεοντολογίας των Εκτιμητών ) . Σε κάθε περίπτωση για το εκτιμώμενο ύψος της αξίας του ακινήτου που περιλαμβάνεται στην έκθεση κατάσχεσης , όπως και τυχόν παράπονα σχετικά με το περιεχόμενο  αυτής προβλέπεται δικαίωμα άσκησης ανακοπής εκ μέρους του οφειλέτη .